สพฐ.ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่สพป.เชียงราย เขต1

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางสาวชลธิชา เจริญรัตน์วัฒน์ พร้อมคณะจากสตผ.สพฐ. ประกอบด้วย น.ส.กัญญาภัค ชัยธิและน.ส.ศศิภัทร วรจรรยานุกุล คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยในเวลา 09.00-12.00 น. ติดตามและรับรายงานในเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อน โครงการ/กิจกรรม การนิเทศกำกับ การส่งเสริมสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ หลังจากนั้นในเวลา 13.00-16.00 น. คณะติดตามจะได้เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ืซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในโครงการส่วนการขยายผล 50% สำหรับโรงเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 1 นั้นปัจจุบันมี 73 โรง โดยรุ่นที่ 1 มีจำนวน 12 โรง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 9 โรง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3 โรง รุ่นที่ 2 จำนวน 61 โรง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 45 โรง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 16 โรงIMG_5267_resize

IMG_5263_resize

IMG_5264_resize

IMG_5268_resize

IMG_5269_resize