ประชุมสัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ต้อนรับโดยนายวีระ โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางราทิพย์ ขุนทอง รองผู้อำนวยการ และคณะครูนักเรียน เป็นตัวแทนในการจัดนิทรรศการ การนำเสนอกิจกรรม ? ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้? ยังมีการแสดงของนักเรียน การแสดงละคร อย.น้อย กิจกรรม To be number one การรำประกอบเพลงล่องใต้ การสาธิตการทำผ้าบาติก เสื้อบาติก การสาธิตการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เป็นของใช้ต่างๆ ที่หลากหลาย การประดิษฐ์เครื่องร่อนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เป็นต้น และท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พร้อมรับทราบนโยบายจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

คมกฤช อินแก้ว ภาพและข่าว