นักเรียนโรงเรียนพนาสวรรค์ สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนพนาสวรรค์ อำเภอปัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูคา จัดกิจกรรม ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โดยให้ความรู้ รณรงค์ต่อต้านสารเสพติด ทำการตรวจสุขภาพฟัน และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้นเหตุโรคไข้เลือกออก บริเวณโรงเรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง และมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และมีสำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม13495122_1161625773889879_7624212803800748253_n 13466437_1161625653889891_8179327557020327378_n 13450780_1161626040556519_7481189344564115837_n 13417628_1161626157223174_6138066404492590558_n 13466200_1161625953889861_3681223157759368901_n 13450774_1161625113889945_5257776109043288071_n 13406702_1161625460556577_7289362113693898478_n 13423855_1161625523889904_4956251477070449270_n