โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : เรียนรู้วิถีเกษตรกร

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ในช้่วโมงเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมเพื่อสะสมประสบการณ์จากลูกหลานชาวเกษตรตัวจริง ชึ่งสัปดาห์นี้ต่อยอดถึงขั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนำไปล้างทำความสะอาดแล้วนำผลผลิตที่ได้มาชั่งเป็นกำส่งเข้าห้องสหกรณ์เพื่อกำหนดราคาให้โครงการอาหารกลางวันรับซื้อไปทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนต่อไปส่วนที่เหลือชั่งขายคณะครูและผู้ปกครองในราคาถูกกำละ 10 บาท

เรื่อง / ภาพ : คุณครูไพฑูรย์ เขียวแก่

บ้านห้วยกะทะทอง01

บ้านห้วยกะทะทอง02

บ้านห้วยกะทะทอง03

บ้านห้วยกะทะทอง04

บ้านห้วยกะทะทอง05

บ้านห้วยกะทะทอง06

บ้านห้วยกะทะทอง07

บ้านห้วยกะทะทอง08