“สำนึกรักษ์บ้านเกิด” โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
“สำนึกรักษ์บ้านเกิด”
ในห้วข้อกิจกรรมสีสันงานทำมือ
โดยให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ของกินของใช้ ของที่ระลึก เป็นต้น เพื่อ ส่งเสริมทักษะและจิตสำนึกรักจังหวัดสุราษฎร์ธานี