16 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุววรณ พร้อมคณะกรรม ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูู้

นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายทองดี  อาจทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร   รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   ให้แก่คณะกรรมการ ตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมต้อนรับการตรวจติดตาม และรับฟัง ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง ผู้แทนท้องที่/ผู้แทนท้องถิ่น และนักเรียน และในโอกาสนี้ นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร   ได้นำเสนอกิจกรรม และผลงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่หลากหลาย13482859_1127047533984802_6584791890571043354_o[1]