16 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุววรณ พร้อมคณะกรรม ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูู้

นายลวด แก้วไธสง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ                  นายปัญญา  ยางนอก   รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ปีการศึกษา 2559    จำนวน 94 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ให้แก่คณะกรรมการ ตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 113475177_1126942477328641_3715526223208231572_o[1]