เสริมทักษะด้าน heart

นักเรียนโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ ฝึกการตีก๋องปู่จา เพื่อเน้นด้านการส่งเสริมค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน225412 225409 225414 225411 หมวด Heart