พัทลุง 1 นำนโยบายสู่การปฏิบัติ เครือข่ายโรงเรียนจัดประชุม workshop

วันนี้เวลา08.30 น.(17 มิ.ย.59) ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้มอบหมายให้นายพงส์ศักดิ์ หอยนกคง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัิติการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของเครือข่ายศรีนครนิทร์ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศธ.และนโยบายของผู้อำนวยการสพป.พัทลุง เขต 1 ที่ได้มอบให้โรงเรียนทุกโรงดำเนินการจัดำิจกรรมลดเวลาเรียนฯพร้อมกัน ทุกโรงเรียน  ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้มี 2 section คือ 1. ให้ความรู้ความเข้าใจในเครือข่ายฯว่าจะดำเนินการไปอย่างไร โดย คุณครูสุดา นุ่นชูคัน จากรร.นำร่อง เป็นวิทยากร 2. การทำ workshop กิจกรรมที่สนอง 4 H