รร.บ้านศรีนาม่าน ผลงานเชิงประจักษ์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

นายกวี เพ็งศรี ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์ และ นางอังคณา สุขเสวี คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่2 ครั้งที่1 ปีการศึกษา2559 ของโรงเรียนบ้านศรีนาม่าน อ.สันติสุข

พนิตพร  ไทนอ/ภาพ-ข่าว

575290

575294

575296

575298

575299

575300