เพิ่มทักษะ

โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการพิมพ์ดีดกับวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อเพิ่มทักษะด้าน Hand141439 141437 141436