สพฐ.ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในส่วนขยายผล 50 % ที่ พัทลุง 1

สพฐ.ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในส่วนขยายผล 50 % ที่ พัทลุง 1
*****วันนี้เวลา09.00 น. (16 มิ.ย.59) คณะกรรมการติดตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วยนายสมพงศ์ แสงศรี นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ และนางสาวสิริมา ขาวมาก จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ที่มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการส่วนขยายผล ๕๐% ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในครั้งนี้ และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ทางคณะติดตามได้ไปติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ณโรงเรียนวัดโอ่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ 50 %
*****สำหรับในการติดตามของคณะกรรมการฯ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ติดตามการขับเคลื่อนของสพป.พัทลุง เขต 1 ในการดำเนินการตาม 4 H ได้แก่ 1. ด้านสติปัญญา (Head) ที่จะช่วยฝึกให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น มากกว่าแค่ท่องจำ คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 2. ด้านทัศนคติ (Heart) จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎกติกา และมีระเบียบวินัยควบคู่ไปด้วย 3. ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand) ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ด้านสุขภาพ (Health) เพื่อให้เด็กได้ฝึกซ้อมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง และทั้ง 4 H ดังกล่าวนักเรียนผู้ปกครองต้อง (Happy) มีความสุข และมีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการดังกล่าวพร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว