คู่มือกิจกรรมนอกห้องเรียน “ติดปีกความรู้”

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานกรรมการและมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 11 หน่วยงานเป็นกรรมการ เปิดตัวโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กว่า 50 กิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ในวันและเวลาดังกล่าว ดร.สมพร สามทองกล่ำ ในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบคู่มือกิจกรรมนอกห้องเรียน “ติดปีกความรู้” จากคณะกรรมการฯ เพื่อส่งมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U