HEALTH ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วันนี้ เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกาย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้นักเรียนได้ทราบภาวะสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเสริมสร้างพลศึกษา(HEALTH) การส่งเสริมสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อนักเรียนและบุคลากร เพราะการที่เราทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงแล้ว ย่อมสามารถทำงานอื่นๆประสบผลสำเร็จตามไปด้วย
ภาพ-ข่าว โดย โรงเรียนบ้านพาดหมอน