คณะวิจัย การศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม

นาย ศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายจงภพ ชูประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับคณะวิจัย การศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผอ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาวพิมพ์ใจ เมฆฐ์สุขใจ ข้าราชการบำนาญ นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.34 นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล ผอ.รร.บ้านโทกหัวช้าง สพป.ลำปางเขต 1 นางสาวสุวณี พิมพกรรณ์ นักวิชาการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มาติดตามการดำเนินงานและเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม (กลุ่มตัวอย่าง) “การศึกษาผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
โอกาสนี้ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้คณะวิจัยได้รับทราบถึงสภาพปัญหาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

12717652_1240689559279323_598392347718726136_n12717673_1240690732612539_8224281294575109633_n12744350_1240690449279234_840761718929595067_n