สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 2 มิถุนายน 2559  นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ พัฒนา และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 2              ปีการศึกษา 2559 ให้กับผู้บริหาร และครูวิชาการ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร และอำเภอปากพนัง โรงเรียนละ    2 คน เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานให้ตรงกัน สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3กำหนดเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 โรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนนำร่อง ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 โรงเรียน และรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 118 โรงเรียน รวมทั้งหมด จำนวน 143 โรงเรียน มีผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหาร ครูวิชาการ รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ จำนวนทั้งสิ้น 316 คน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3