สพป.อบ.5 รับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  รับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  จำนวน  2  โรงเรียน  จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยประธานคณะกรรมการติดตามฯ ดร.บุญชู  ชลัษเฐียร พร้อมคณะ  ได้ให้ความกรุณาแนะนำเพิ่มเติมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายฯ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ดร.โกวิท  เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.5 :ซึ่งขณะเข้าประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (cluster) ได้ประสาน/อำนวยการต้อนรับตลอดระยะเวลาตรวจติดตาม