ศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

L 13301

โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากโรงเรียนรุ่นที่ ๑ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายและครอบคลุมการพัฒนานักเรียนทุกด้าน 

นายอุทัย ไร่ขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย อ.ลำปลายมาศ นำคณะครูศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ ๑ และอยู่ในพื้นที่อำเภอเดียวกัน  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมของโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนทุกด้าน ทั้งการพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ความสามารถด้านการใช้เหตุผล ความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ สุขศึกษา  พลศึกษา  ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านอาชีพการมีงานทำ เพื่อนำรูปแบบกิจกรรมต่างๆไปปรับใช้ในการพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยมีนายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา พร้อมคณะครูบรรยายสรุปการดำเนินงานและนำชมกิจกรรม

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน