บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโรงเรียนโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ ๒

9005

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๙๔ โรงเรียน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามนโยบาย

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ ๒  ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะวิชาการ จาก ๙๔ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมประชุม

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  กล่าวว่า โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ต้องการลดความเครียดของครูและนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ในห้องเรียนและการพัฒนาด้านวิชาการ การแข่งขัน เพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   ซึ่งผิดไปจากเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องสร้างให้เด็กดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงต้องจัดให้ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน หรือ  4H  คือ ด้านสติปัญญา (Head) ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) และด้านสุขภาพ (Health) โดยเฉพาะการทำให้เด็กเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความน้ำใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ยากถ้ามุ่งที่การประกวด แข่งขัน จนมากเกินไป

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน