โรงเรียนวัดบางพระ เรียนรู้การใช้โปรแกรม “Scratch”

 

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนวัดบางพระ(หลวงพ่อเปิ่น) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม “Scratch” พัฒนาทักษะด้านความคิดละเอียดลออ