กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านคลองใหม่

โรงเรียนบ้านคลองใหม่  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในวันแรกของการเปิดเรียนปีการศึกษา 2559 โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน (Head) (Heart) (Hand) (Health) หลากหลายกิจกรรมเช่น
– กิจกรรมการพับจรวดกระดาษ(วิทยาศาสตร์)
– กิจกรรมอ่านดี นาทีเดียว
– กิจกรรมพับกระดาษให้เป็นคำ(ภาษาไทย)
– กิจกรรมดนตรีไทย
– กิจกรรมเกมและกีฬา
– กิจกรรมศีลและคุณธรรม