ร.ร.วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) นครศรีธรรมราชเขต 3 จัดกิจกรรมหลากหลาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   โดยมีกิจกรรมน่าสนใจดังนี้

หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้
–   กิจกรรม   ดอกไม้จากถุงนม   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประดิษฐ์ดอกไม้จาก     ถุงนม เป็นการพัฒนาความสามารถด้านการคิดและพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง
               – กิจกรรมนิทานสร้างคนดี (หนังสือเล่มเล็ก) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และทำหนังสือเล่มเล็ก จากกิจกรรมนิทานสร้างคนดี เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้            8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
               –   การประดิษฐ์กระทงลอย ของนักเรียนชั้น ป.5 เป็นการปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหงนสมบัติของชาติ
–   กิจกรรม “เรารักสิ่งแวดล้อม” พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ของนักเรียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมปฏิบัติเพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม และ             มีจิตสาธารณะ
หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต
              – กิจกรรมกินอยู่รู้คิด การทำข้าวยำ ของนักเรียนชั้น ป. 5 เป็นการพัฒนาความคิดด้านทักษะใช้ชีวิต
              – กิจกรรม กีฬาพื้นบ้าน ของนักเรียนชั้น ป.5 เป็นการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะทางกาย
              ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข