มาสนุกกับสมุดเล่มเล็ก รร.วัดแหลม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

กิจกรรม  มาสนุกกับสมุดเล่มเล็ก   โรงเรียนวัดแหลม    สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3

วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการรวบรวมความรู้ความสามารถในหลายๆด้านได้

ด้าน ( Hand ) ทักษะการลงมือปฏิบัติ

พฤติกรรมการเรียนรู้

                        จากการจัดกิจกรรมมาสนุกกับสมุดเล่มเล็ก สามารถบูรณาการความรู้ความสามารถในหลายๆด้าน เช่น การใช้ทักษะฝึกอ่าน ฝึกเขียน ให้คล่องขึ้น หรือจะเป็นการจินตนาการเรื่องราวของแต่ละบุคล ทักษะการวาดภาพประกอบเนื้อเรื่อง การจับใจความ ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ จากการจัดกิจกรรมนักเรียนให้ความร่วมมือดี และให้ความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม และผลงานออกมาเป็นที่น่าประจักษ์ ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้