กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก…กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก : กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านสระบัว

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ คว้าเหรียญเงิน!! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จากกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กนักเรียนพิเศษเรียนร่วม บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชัน ม.๑-๓
**************

จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ส่งผลให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วม บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภท ทีม จำนวน ๓ คน ได้ฝึกฝนฝีมือ โดยจัดเวลาในชั่วโมง “เพิ่มเวลารู้” ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญเงินมาให้ชื่นชม ยินดี กันทั่วหน้า

นักเรียนทั้ง ๓ คน ดังกล่าว ประกอบด้วย
๑)ดญ.ศิรินทรา โต๊ะยุโส้ ชั้น ม.๒
๒)ดญ.พิทยารัตน์ จำนงบุตร ชั้น ม.๑
๓)ดช.อภิสิทธิ์ เจ๊ะระวัน ชั้น ม.๑

โดยการนำของ ดร.กัตติกา ศรีมหาวโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัวและครูผู้รับผิดชอบ นางกลมพรรณ สกุลชิตและนางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวน ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครองและเพื่อนๆ

ผอ.กัตติกา ศรีมหาวโร/ครูชธรพร ร่มแก้ว…ข้อมูล
อุ๊/พงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์…เขียนข่าว