กิจกรรม ๑๘๓ ห้องเรียนเพิ่มเวลารู้ :โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

กิจกรรม ๑๘๓ ห้องเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช

ผอ.สายัณห์ เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้เล่าให้ฟังว่า ได้แนวคิดนี้มาจากรูปแบบการบริหารโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บอกว่ามีเตียง ๓๐๐๐ เตียง แต่ที่ตัวโรงพยาบาลเอง กลับไม่มีเตียงที่ว่าเลย เตียงจะไปอยู่ที่บ้านของผู้ป่วย…
“โรงพยาบาล 30,000 เตียง หมอพยาบาลไปตรวจ เหมือนโรงพยาบาล แต่จะสอนให้ อสม.ในชุมชนบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแลเบื้องต้นแทนพยาบาล โรงรียนก็เช่นกัน ให้บุคคล พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู เพิ่มความสัมพันธ์ เพิ่มเวลาการอยู่ร่วม พบปะพูดคุยให้ความสนใจกันแหละกัน ระหว่างคนในครอบครัว เพราะปัญหาที่เกิดกับนักเรียนเมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่าเกิดจากครอบครัวไม่มีเวลาให้กันและกันครับ”
ถ้าผู้ปกครองร่วมมือด้วยดีกับโรงเรียน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด เด็กนักเรียนน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่า น่าจะมีการพัฒนา/ความก้าวหน้า ที่ดีกว่า ในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้หรือพฤติกรรม โรงเรียนวัดกลางมีนักเรียน ๑๘๓ คน จึงเป็นกิจกรรม ๑๘๓ ห้องเรียน ที่เป็นกิจกรรมที่คาบเกี่ยวระหว่างที่โรงเรียนกับที่บ้าน
วัตถุประสงค์
๑)เพื่อฝึกให้นักเรียนรักการทำงาน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๒)เพื่อฝึกให้นักเรียนเขียนบันทึกการทำงาน/การเรียนรู้ประจำวัน
เงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้ปกครอง/ครอบครัว
๑)จัดเตรียม/จัดหา ที่อ่านหนังสือ ทำงาน ตามสภาพไม่ว่าจะเป็นโต๊ะและเก้าอี้ส่วนตัวทำหรับบันทึก อ่านหนังสือ ทำการบ้าน นั่นอาจจะรวมถึงมุมหนังสือตามสภาพด้วย ๒)กวดขันเอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
ในชั่วโมงเพิ่มเวลารู้นั้นจะเป็นการทำความเข้าใจกับนักเรียน เกี่ยวการกิจกรรม ว่านักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง จากนั้นก็เป็นสิ่งที่นักเรียนจะปฏิบัติ เมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้าน และจะใช้เวลาในชั้วโมงเพิ่มเวลารู้อีกบางชั้วโมงที่โรงเรียน เพื่อการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ AAR

บทบาทคุณครู
๑)ครูสนทนากับนักเรียนถึงหัวข้อกิจกรรมที่จะเขียนบันทึกประจำวันกับนักเรียน
๒)ติดตาม / ตรวจบันทึกของนักเรียนทุกคน ทุกวัน
๓)พานักเรียนทำ AAR

บทบาทนักเรียน
เมื่อนักเรียนเลิกเรียน…กลับไปถึงบ้าน ให้นักเรียนช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน ทำความดีกับเพื่อนๆ ครูหรือบุคคล อื่นๆ ทำการบ้านอ่านหนังสือตามปกติ แล้วนักเรียนต้องเขียนบันทึกประจำวัน ตามหัวข้อต่อไปนี้

๑)วันนี้ช่วยพ่อแม่ทำอะไรบ้าง
๒)วันนี้ทำความดีคนอื่น อะไรบ้าง
๓)ที่บ้าน มีข่าวท้องถิ่นที่สำคัญอะไรบ้าง
๔)มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในประเทศ
๕)ในโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

จะเห็นได้ว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมน่าสนใจมาก
เป็นการนำกิจกรรมที่เพิ่มมาใหม่ มาจัดเป็นระบบ
ให้เข้ากับสิ่งเดิม เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพการเรียนรู้
เติมเต็มการเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีการเรียนรู้ทางวิชาการมากขึ้น
ท่ามกลางการประสานของโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ที่นับวันจะผลักภาระไปให้โรงเรียนมากขึ้นมากขึ้น
(ยิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสรอบนอกเล็กๆ)
กิจกรรมนี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายาม ที่จะสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองที่มากขึ้น เพราะผู้ปกครองน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
ในการพัฒนานักเรียน…ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามได้ที่
_ผู้อำนวยการโรงเรียน:ดร.สายัณห์ เจียมสวัสดิ์ ๐๘ ๕๔๗๖ ๐๐๐๑

ผอ.สายัณห์/ครูตวงรัตน์/…ให้ข้อมูล
อุ๊/พงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์…เขียนข่าว