การทำนาย้อนยุคแบบวิถีไทย ร.ร.วัดวังฆ้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

“กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้” สาธิตการเกี่ยวข้าว ฝัดข้าวและการสีข้าว ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการทำนาย้อนยุคแบบวิถีไทย  ของนักเรียน  ร.ร.วัดวังฆ้อง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3