ร.ร.บ้านวังตาดราษฎรฺ์อุทิศ ประชุมปฏิบัติการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายมรรค กันมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมปฏิบัติการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และปรับโครงสร้างเวลาเรียนของนักเรียนให้เหมาะสมกับระดับชั้น และช่วงวัยของนักเรียน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 (Smart Trainer) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน  วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมดินทอง สพป.พิษณุโลก เขต 2