คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 3 ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

คณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3  ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นำโดยท่านรังสรรค์   เถื่อนนาดี พร้อมด้วย ท่าน ดร.สัมภาษณ์ คำผุย และท่านอังคณา เหว่าวิทย์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบ้านโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยมี ดร.นิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นายวรพล อุทัยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นายวิโรจน์ แสงพวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกมน  ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แก่คณะกรรมการประเมิน