เรียนรู้อย่างมีความสุข ที่โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.กระบี่

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ ได้ไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.ลำทับ จ.กระบี่ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผลการติดตามปรากฏว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข