โรงเรียนห้วยยอด สพป.ตรัง เขต 2 (กลึงวิทยาคาร) ขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตามความสมัครใจ สนใจ โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ และให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง การทำงานเป็นทีม ครูจะทำหน้าที่เป้นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในการเรียนรู้ของนักเรียน20151117_105249 20151117_105247 20151117_105246 20151117_105117 20151117_105043 20151117_104900 20151117_104706 20151117_102522 20151117_102208 20151117_102054 20151117_102208 20151117_102208 1447823916637