กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การปลูกข้าวเส้นเดียวที่โรงเรียนชุมชนศิลาแลง

โรงเรียนชุมชนศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นำโดยนายภูมิพันธ์ ปรารมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การปลูกข้าวเส้นเดียว ให้กับนักเรียนชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนายหาญ จินดาสวัสดิ์ เป็นครูผู้สอน เพื่อเป็นการพัฒนาสมองให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการออกกำลังกายส่งผลให้นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

จากการฝึกให้นักเรียนปลูกข้าวเส้นเดียวในปีที่ผ่านมา นายภูมิพันธ์  ปรารมภ์ กล่าวว่า การปลูกข้าวเส้นเดียวหรือต้นเดียว ต้นข้าวได้แตกก่อ เป็น 15 – 27 ต้น ทำให้ประหยัดต้นกล้าพันธ์ที่นำมาปลูก ส่วนผลผลิตที่ได้ ได้ข้าวเปลือกจำนวน 745 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ ซึ่งได้ผลผลิตมากกว่าวิธีการปลูกนาแบบเดิม

ภาพนายนพรัตน์  จูมปา  / ข่าว นางสาวกัญชามาศ  เกิดวิชิต

1491 1517 39090 ดูพี่ทำนา_691 ดูพี่ทำนา_5495 ดูพี่ทำนา_5968 ดูพี่ทำนา_7619 ดูพี่ทำนา_9079 ดูพี่ทำนา_9822