วิถีชนเผ่า วิถีพอเพียง วิถีปางขอน….

นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมพิทักษ์ ผอ.รร.บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย กล่าวถึงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรม วิถีชนเผ่า วิถีพอเพียง ซึ่งเสริมทักษะด้าน Hand โดยนักเรียน ป.4 – 6 หาใบไม้ที่ชอบ ในท้องถิ่น (ใบกาแฟ ใบแมคคาเดเมีย ใบพญาเสือโคร่ง) ที่หาได้ มาบันทึกภาพแล้วติดใบไม้จริง ในกระดาษ เป็นผลงานจาก พืชที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบ้านปางขอนโดยครูให้นักเรียน แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจในชุมชน และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงหาใบพืชที่ตนสนใจมาบันทึกรูปและข้อมูล พร้อมทั้งติดใบพืชของจริงเพื่อให้เห็น ทั้งของจริงและผลงานตนเอง กิจกรรมดังกล่าวมีครูวีรยุทธ กาพรัด รับผิดชอบกิจกรรม

(ครูแอร์/ภาพ ข่าว)

6507

6509

6511

6512

6506