ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”

นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รอง ผอ.สพม.10 เป็นประ ธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนาถอดประสบการณ์ สะท้อนผลหลังการปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียนนำร่อง APR เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร