กิจกรรมหลากหลายที่ขามสะแกแสง

โรงเรียนขามสะแกแสง สพม.31 จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะงานทางด้านอาชีพและทักษะในกระบวนการแก้ปัญหาได้ ยังสามารถต่อยอดเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในระหว่างเรียนได้ต่อไป

กิจกรรมตัดผมชาย  
โดยคุณครูชาญชัย  พิงขุนทด

1

2

กิจกรรมปลูกผักและการทำปุ๋ยหมัก
โดยคุณครูพล  แอบจันอัด

 

5

6

การสร้างสรรค์งานศิลป์
โดยคุณครูประสิทธิ์  ขอผลกลาง

11

9

การแต่งหน้าทำผมงานนาฏศิลป์
โดยคุณครูเยาวลักษณ์  พันชนะ

15

กิจกรรมการทำสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ
โดยคุณครูอัญชลี  ประทุมถิ่น

14

กิจกรรมกีฬา
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

4

กิจกรรมดนตรี
โดยคุณครูยุรนันท์  จรสายออ

12

13

การทำเครื่องบินพลังงานยาง
โดยคุณครูอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์

8

การทำถุงหอมการะบูน
โดยคุณครูวรรณา  เภาภาร

16

การสร้างสรรค์งานเทคโนโลยี
โดยคุณครูณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
17

18