อิฐบล็อกตัวหนอน สร้างรายได้!! ร.ร.บ้านดงกลาง สพป.ตราด

โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ตราด ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร ที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ Action Learning ( AL) และบูรณาการเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามกลุ่มการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความสุข และชื่นชอบในการทำกิจกรรม ตามความถนัดและความสนใจ มีหลายกิจกรรมที่สามารถเป็นอาชีพสร้างรายได้และขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน อาทิ การทำอิฐตัวหนอน ซึ่งโรงเรียนจะจัดหาวิทยากรภายนอกมาสอน จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ฝึกทักษะขั้นตอนการปฎิบัติเรียนรู้ แล้วนำเอาผลผลิตที่ได้ มาปูพื้นหน้าอาคารเรียน สวนหย่อม และบริเวณที่พักผ่อนให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังจำหน่ายให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งตอบโจทย์จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างดี เพราะเด็กได้เกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะในการทำงาน มีอาชีพติดตัวและรู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง