ประชุมจัดทำวีดีทัศน์ 4 H

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ประชุมจัดทำวีดีทัศน์ Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4 H ณ ห้องประชุมพันดาว สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมีนางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการเชิญครูโรงเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 4 โรงเรียน นำผลงานการตัดต่อ วีดีทัศน์ Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4 H นำเสนอ ต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการตัดต่อวีดีทัศน์ ทั้งนี้ได้เชิญนายบัณฑิต ขุนชนะ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดสุนทรวารี และนายสุชาติ ชูสุวรรณ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ มาให้คำแนะนำ เทคนิคต่าง ๆ และช่วยตรวจสอบความถูกต้อง อีกด้วย