“โครเชท์ ดอยลี่” โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ถักโครเชท์เป็นดอยลี่ โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 นักเรียนจะรวมกลุ่มกันประมาณ 10 คน เข้าฝึกกิจกรรม ในโครงการลดเวลาเรียนรู้ สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนของกิจกรรมชุมนุม เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ (Hand) นักเรียนกลุ่มดังกล่าวนำไปถักในเวลาว่าง    ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน    มีผลงานสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานนักเรียน เช่นรองพาน. ปูโต๊ะหมู่บูชา แจกัน ปูโต๊ะรับแขก เป็นต้น อีกทั้งนักเรียนสามารถยึดเป็นอาชีพได้